VIKTIG INFORMATION | IMPORTANT INFORMATION

VIKTIG INFORMATION! (uppdaterad 2019-11-19)

Vi har under hösten drabbats av några vattenläckage där rör i taket har börjat droppa. Vår hyresvärd, brf, som ansvarar för rörledningarna har låtit byta ut de läckande delarna under perioden 19 -24 september. I samband med dessa reparationer har man varit tvungen att också avlägsna isolering som legat runt rören.
Vi blev uppmärksammade på att isoleringen kan ha innehållit asbest och att den eventuellt togs bort på ett felaktigt sätt.

Efter provtagning av isoleringen fick vi den 4 november detta bekräftat. Så fort vi fick vetskap om förekomsten av asbest stängde vi omedelbart lokalen.

Luftprov som tagits i lokalen har inte visat någon asbest i luften. Dammprov som tagits på fyra olika platser i lokalen visar dock alla förekomst av asbest (krysotil, amosit och antofyllit). Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att sanering av lokalen nu sker enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer och av certifierad asbestsanerare.
Swedish Swing Society kommer inte att återuppta verksamhet i lokalen förrän det är helt säkerställt att lokalen är helt fri från skadliga ämnen.

Ingen i styrelsen har kompetens att uttala sig om hälsoriskerna med asbest. I samtal med Arbetsmiljöverket har vi fått information att det främst är personer som arbetar inom exempelvis byggbranschen och som under lång tid (år/decennier) exponerats för asbest som riskerar att senare i livet insjukna.

Vi kommer att ställa in all kursverksamhet fram till årsskiftet. Hur länge vi tvingas hålla lokalen stängd är i dagsläget osäkert, men det handlar troligtvis om åtminstone ett par veckor. Vi håller er underrättade och går ut med ytterligare information när vi vet mer.

Styrelsen informerar via mailutskick kursdeltagare och lärare angående kompensation för uteblivna kurstillfällen.
Styrelsen gör sitt yttersta för att vi snart ska vara igång igen!

_________________________________

IMPORTANT INFORMATION! (updated 2019-11-19)

During the autumn we have suffered from some water leaks where pipes in the roof have started to drip. Our landlord, brf, who is in charge of the pipelines has replaced the leaking parts during the period 19-24 September. In connection with these repairs, it was also necessary to remove insulation that lay around the pipes.
We became aware that the insulation may have contained asbestos and that it may have been removed incorrectly.

After sampling the insulation we got this confirmed on November 4. As soon as we learned about the presence of asbestos, we immediately closed the premises.

Air samples taken in the premises have not shown any asbestos in the air. However, dust samples taken at four different locations in the rooms all show occurrences of asbestos (chrysotile, amosite and anthophyllite). It is the property owner's responsibility to ensure that the cleaning of the premises is now done in accordance with the guidelines of Arbetsmiljöverket and of certified asbestos cleaners.
Swedish Swing Society will not resume operations in the premises until it is fully ensured that the premises is completely free of harmful substances.

No one on the board has the competence to comment on the health risks associated with asbestos. In conversations with Arbetsmiljöverket we have been informed that it is mainly people who work in, for example, the construction industry and who have been exposed to asbestos for a long time (years / decades) who risk getting sick later in life.

We will suspend all course activities until the turn of the year. How long we are forced to keep the premises closed is uncertain at present, but it is probably about at least a couple of weeks. We will keep you informed and leave with further information when we know more.

The Board informs course participants and teachers via e-mailing of compensation for missing course opportunities. The Board is doing its utmost to get us up and running again soon!