Kallelse till årsmöte i Swedsih Swing Society den 24/2

Tid:               Onsdag den 24 februari 2021, kl. 19.30

Plats:            Via länk (Zoom) som mailas ut före mötet till föranmälda medlemmar. 

Närvaro:       Då mötet kommer att ske digitalt måste de medlemmar som vill närvara meddela detta senast söndag 21 februari kl 18.00.

Anmälan:      Sker via formulär som du hittar här: https://form.jotform.com/210272316658050                     
Vänligen använd formuläret i första hand men om det inte fungerar går det bra att maila anmälan till info@swedishswing.se Den mailadress som du skickar anmälan från är den mailadress dit den digitala länken kommer att skickas. OBS! Ange ditt namn vid anmälan.

Handlingar:  i enlighet med föreningens stadgar kommer möteshandlingar att anslås i lokalen på Odengatan 89 senast en vecka före årsmötet.
Handlingar kommer även att bifogas möteslänken och mailas ut söndag kväll den 21 februari. Önskar du handlingar tidigare, dock tidigast den 17 februari, maila                           till info@swedishswing.se

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.   Fastställande av föredragningslista.

4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.   Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

6.    Förlag på stadgeändring rörande:
(Tillägg, borttag och förslag på ändringar är understrukna nedan. Nuvarande stadgar i sin helhet bifogas möteshandlingarna.)

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva idrotten dans.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att främja och tillvara intresset för Lindy hop och annan swingdans.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningen kan, för att fullgöra sitt ändamål, bedriva verksamhet i ett av föreningen helägt svenskt aktiebolag. Mellan föreningen och aktiebolaget ska finnas ett avtal som reglerar vilken verksamhet aktiebolaget ska bedriva, de kommersiella villkoren för verksamheten i aktiebolaget och andra viktiga frågor. Verksamheten i aktiebolaget ska bedrivas i enlighet med dessa stadgar samt i enlighet med avtalet mellan föreningen och aktiebolaget. Till styrelseledamot i aktiebolaget kan endast väljas någon som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant i föreningen. Till styrelsesuppleant i aktiebolaget kan endast väljas någon som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant i föreningen. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter behöver dock inte vara detsamma i aktiebolaget som i föreningen


13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har rätt att ta del av bokslut för av föreningen ägt aktiebolag.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av före­ningen.
 • skall betala medlemsavgift senast den 30 februari samt de övriga avgifter som be­slutats av föreningen. Nyinvald medlem betalar vid inträdet.
 • Nytt förslag: skall betala medlemsavgift årligen samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen. För att ha rösträtt vid årsmötet skall medlemsavgift för innevarande år vara betald

Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.


14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Danssportförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den id­rottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Nytt förslag: Är arrangören inte ansluten till det DSF (DanssportFörbundet) som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta DSF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Sty­relsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Nytt förslag: Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 10:e januari. Förslag får endast lämnas av betalande medlem. Medlemmen skall ha ett aktivt (betalt) medlemskap såväl när förslaget lämnas in som under årsstämman. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 eller 8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Nytt förslag: Styrelsen består av ordförande samt 6 eller 8 övriga ledamöter samt 1-3 suppleanter. Styrelsen bör utgöra en bred representation avseende könstillhörighet, ålder, bakgrund etc.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.


26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att  

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda, och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorernas räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöten
 • Ntt tillägg: företräda föreningen vid bolagsstämma för av föreningen ägt aktiebolag. 

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Ordföranden ska även förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
   

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion; Tävlingssektionen.

 

7.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Fastställande av medlemsavgifter för 2022.

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret .

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.  Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år, varje ojämnt år;
b) föreningens sekreterare för en tid av två år, varje jämnt år;
c) föreningens kassör för en tid av två år, varje jämnt år;
d) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, varje jämnt år;
e) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, varje ojämnt år;
f) En suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
g) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta fall får inte styrelsens ledamöter delta;
h) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

14. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att anslås på Odengatan 89 senast 17 februari.