Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls vanligen under februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande räkenskapsår och under kalenderåret fyller lägst 12 år samt hedersmedlemmar, har rösträtt på mötet.

Motioner

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Dessa mailas till info(a)swedishswing.se

Nya ledamöter
Förslag på nya styrelsemöter, eller revisorer kan med fördel lämnas till valberedningen när som helst under året. Det går bra att anmäla eget intresse för styrelsearbete också.